Dokumenty

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;
 • W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:
 • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej;
 • rozkład funkcjonalny lokalu – ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Lokal użytkowy:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • pozwolenie na budowę;
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Działka gruntu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane):

 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
 • obowiązujące umowy najmu;
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.