Dokumenty

 • Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
  • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
  • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis z rejestru gruntów na działki, na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
  • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
  • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;
  • W przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:
  • kopia pozwolenia na budowę– do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni Mieszkaniowej;
  • rozkład funkcjonalny lokalu - ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
  • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

 • Lokal użytkowy:
  • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych;
  • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
  • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
  • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

 • Dom jednorodzinny (nieruchomość gruntowa zabudowana):
  • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
  • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
  • pozwolenie na budowę;
  • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
  • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
  • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
  • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
  • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

 • Działka gruntu:
  • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
  • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
  • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

 • Nieruchomości komercyjne (zabudowane):
  • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych;
  • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy - do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie;
  • obowiązujące umowy najmu;
  • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste.

Rudek Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i lrealizacja: Internet-media.pl